ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2024-2029

Thứ hai - 17/06/2024 07:40
Căn cứ Điều lệ Hội khuyến học Việt Nam; Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/HU ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên Đông về lãnh đạo Đại hội Hội Khuyến học cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện Điện Biên Đông lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029;
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HKH, ngày 16/02/2023 của Hội Khuyến học tỉnh về việc Hướng dẫn Đại hội HKH các cấp; Kế hoạch số 51/KH-HKH, ngày 10/10/2023 của Hội Khuyến học huyện về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện Điện Biên Đông khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029.
Các đại biểu viếng đài tưởng niệm Thị Trấn Điện Biên Đông

Đại hội đại biểu hội khuyến học huyện Điện Biên Đông lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 được tiến hành tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện. Phiên thứ nhất từ 15 giờ 00 phút ngày 13/6/2024 đến 17 giờ 00 phút; Phiên thứ 2 từ 7 giờ 00 phút ngày 14 tháng 6 năm 2024 đến 12 giờ 00 phút ngày 14/6/2024,
- Tham dự Đại hội có đồng chí: Lò Hải Dung – Phó Bí thư thường trực huyện ủy; Đ/c Nguyễn Mạnh Quân – Phó Chủ tịch thường trực HKH tỉnh Điện Biên; Các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện cùng với 71 đại biểu chính thức và 130 đại biểu khách mời đại diện cho trên 16.232 hội viên khuyến học trong toàn huyện về dự Đại hội. Tại phiên thứ nhất Đại hội đã tiến hành Viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tại Đại hội đã thông qua Quy chế, nội quy Đại hội và những yêu cầu chuẩn bị cho phiên thứ hai.
- Tại phiên thứ hai Đại hội đã nghe tóm tắt báo cáo tổng kết hoạt động Hội khuyến học nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029. Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội khuyến học huyện khoá IV nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Tại Đại hội bầu 28 đồng chí có đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Hội khuyến học huyện khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Để khuyết 01 vị trí;
- BCH hội khóa mới tiến hành họp BCH kỳ đầu bầu Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ban kiểm tra kết quả như sau:
* Ban thường vụ gồm 04 Đ/c:
- Lãnh đạo UBND huyện: 01 đồng chí (Chủ tịch hội)
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: 01 đồng chí (Phó chủ tịch hội)
- Đại diện các ban, ngành, đoàn thể: 2 đồng chí.
- Để khuyết 01 vị trí.
* Tại Đại hội bầu đồng chí Đồng chí: Nguyễn Văn Tăng – Phó chủ tịch UBND huyện giữ chức danh Chủ tịch HKH huyện khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029; Phó Chủ tịch thường trực: Đ/c: Nguyễn Tiến Thắng – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện.
* Bầu Ban Kiểm tra gồm 03 Đồng chí
* Đại hội bầu 07 đồng chí có đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội đại biểu hội khuyến học tỉnh khóa V nhiệm kỳ ( 2024-2029). 
* Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2024-2029.
1. Về tổ chức Hội và hội viên
Thường xuyên củng cố tổ chức hội, duy trì tốt hoạt động hội khuyến học 14 xã, thị trấn và 31 Ban khuyến học cơ quan, đơn vị. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 100% tổ chức hội hoạt động khá tốt, không có tổ chức hội yếu kém.
Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có trên 25% số công dân trên tổng số dân tham gia làm hội viên khuyến học, trong đó 70% trở lên dân số trong độ tuổi 18-60 tuổi là hội viên Hội Khuyến học.
2. Về đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập
- Phấn đấu trên 50% dân số từ 18 đến 60 tuổi trở lên đăng ký, đánh giá trên phần mềm công dân học tập, trong đó có trên 60% số công dân đánh giá đạt “Công dân học tập”.
- 70% trở lên số hộ gia đình đăng kí xây dựng “Gia đình học tập” và 80% trở lên số hộ gia đình đã đăng kí được công nhận “Gia đình học tập”;
- 60% trở lên số dòng họ đăng kí xây dựng “Dòng họ học tập” và 50% trở lên dòng họ đã đăng kí đạt “Dòng họ học tập”;
- 70% tổ dân phố, bản đăng ký cộng đồng học tập cấp thôn bản và 60% được công nhận cộng đồng học tập.
- 100% các đơn vị đăng ký và đạt đơn vị học tập.
3. Về xây dựng Quỹ khuyến học
Phấn đấu mỗi quỹ khuyến học của gia đình hội viên khu vực nông thôn, quỹ khuyến học Dòng họ, quỹ khuyến học các ban khuyến học cơ quan đạt từ 20.000 đồng trở lên/người/năm; Quỹ khuyến học cộng đồng thôn bản đạt từ 7.000 đồng/người/năm.
- 60% hộ gia đình xây dựng quỹ khuyến học giai đoạn 2024 -2029.
- 100% các Chi Hội khuyến học các cơ quan, đoàn thể xây dựng quỹ từ 3-5 triệu/năm.
- 100% HKH các xã, Thị trấn xây dựng quỹ đạt từ 7-10 triệu/năm.
- Quỹ khuyến học huyện bình quân đạt từ 150-200 triệu/năm.
4. Huy động các nguồn lực hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài trong giáo dục
Phấn đấu bình quân từ 2 – 3 tỷ đồng/năm xây dựng quỹ hội như: vận động các nguồn từ các đơn vị kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, xã hội hóa... Tổ chức các hoạt động ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài thông qua các hoạt động như nuôi heo đất khuyến học trong gia đình, dòng họ, cơ quan đơn vị, trường học...
5. Tổ chức tốt phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập:
 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức trong các đơn vị được phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 49-KT/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 100% cán bộ giáo viên, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tâm huyết với phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 100% cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trở thành công dân học tập, gia đình hiếu học.
6. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khuyến học
Kiểm tra được ít nhất 50% cơ sở Hội trong việc thực hiện theo Điều lệ Hội khuyến học Việt Nam, Nghị quyết Đại hội khuyến học các cấp, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về công tác khuyến học, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
Đại hội đã Giao cho Ban Chấp hành Hội khuyến học huyện khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029 căn cứ vào kết quả biểu quyết và những kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh các văn kiện và chính thức ban hành. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Ban Chấp hành Hội khuyến học huyện khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029 xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thiết thực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện Điện Biên Đông lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029 kêu gọi toàn thể hội viên khuyến học trong huyện tiếp tục phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029 đã đề ra, xứng đáng với sự tin yêu của các cấp ủy Đảng, chính quyền và lòng mong đợi của đông đảo tầng lớp nhân dân.
Một số hình ảnh tại Đại hội
Đại biểu tham dự Đại hội
 
Đồng chí Lò Hải Dung – Phó Bí thư thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đ/c Nguyễn Mạnh Quân – Phó Chủ tịch thường trực HKH tỉnh Điện Biên trao tặng học bổng tới học sinh Điện Biên ĐôngVăn nghệ chào mừng Đại hội

Tác giả bài viết: Nguyễn Mạnh Linh

Nguồn tin: www.pgddienbiendong.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

FANPAGE NGÀNH
LIÊN HỆ

Quản trị

Vũ Văn Thọ


LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

 

THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay524
  • Tháng hiện tại151,967
  • Tổng lượt truy cập3,629,126
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây