Triệu tập Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016

Triệu tập Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016
Giấy triệu tập số 412/TrT-PGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 về việc triệu tập Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2014-2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau:
1. Thời gian: 1,5 ngày kkhai mạc 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 8 năm 2015.
2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị - văn hóa huyện Điện Biên Đông
3. Thành phần: Hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn cơ sở các đơn vị trường
4. Nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016.
5. Kinh phí: Các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết thực hiện theo chế độ công tác phí hiện hành do đơn vị cấp phát lương chi trả.
Lưu ý: Khi về tham dự Hội nghị các đại biểu tự in tài liệu (Hồ sơ công việc của Phòng GD-ĐT) và nghiên cứu chuẩn bị ý kiến tham gia tại Hội nghị;
Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định trang phục: Nữ áo dài truyền thống; nam mặc quần tối màu, áo sơ mi trắng, đeo cà vạt.
Giao hiệu trưởng các đơn vị trường THCS gặp trực tiếp lãnh đạo UBND xã trường mình đóng trên địa bàn để nắm kế hoạch ra dự Hội nghị của đại biểu (Thành phần đi dự, thời gian), điện thoại báo cho đồng chí Lò Thị Biên trong ngày 26/8/2015 để đặt cơm và phòng ngủ tối ngày 27/8/2015. (Đại biểu UBND các xã Phòng Giáo dục và Đào tạo đón tiếp từ 16h ngày 27/8/2015 tại nhà khách UBND huyện), Giấy mời của Đại biểu các xã Phòng GD-ĐT đã chuyển đến chủ tịch các xã, thị trấn
 Nhận được giấy triệu tập này Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường triển khai thực hiện, bố trí, sắp xếp công việc về dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian quy định./
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
               KT. TRƯỞNG PHÒNG
                PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
               Nguyễn Thị Hường