Thứ tư, 24/01/2018 - 09:07|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Bùi Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHUYÊN MÔN THCS
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   thuanbt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Quang Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHUYÊN MÔN TH
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   quangngan81@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Mạnh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHUYÊN MÔN THCS
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   manhlinhdbd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lò Thị Biên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   KẾ TOÁN
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   thuybien@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   KẾ TOÁN
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   minhmeo@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Thị Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   KẾ TOÁN
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   dangkhanhpgd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Văn Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BỘ TỔ CHỨC
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   vuthodbd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lò Văn Điểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHUYÊN MÔN THCS
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   lodiem@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHUYÊN MÔN MN
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   buibichthuy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm T. Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHUYÊN MÔN MN
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   anhtuyetdbd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHUYÊN MÔN THCS
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   cuongthcstt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Quách Hương Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHUYÊN MÔN THCS
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
   huongdung.dbd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: