Friday, 20/07/2018 - 00:12|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
V/v: Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Khen thưởng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp Giáo dục năm 2015
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực