Saturday, 22/09/2018 - 04:27|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển GDĐT năm học 2016-2017 quy hoạch phát triển giai đoạn 2016-2025 và đính hướng đến năm 2030
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Công nhận, khen tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể và cá nhân năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực