Saturday, 20/10/2018 - 05:38|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
V/v: Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - XMC huyện Điện Biên Đông giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v triển khai thực hiện công tác y tế năm 2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong đợt tham gia "Hội khỏe khỏe phù đổng" tỉnh Điện Biên lần thứ XVIII, năm 2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Công nhận tập thể, cá nhân đạt giải Hội thi " Tiếng hát người giáo viên" Ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ III năm 2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực